Nowe zgłoszenie serwisowe - System RMA AutoID Polska S.A.

Procedura obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej produktów i systemów nabytych w firmie AutoID Polska S.A.

Trzy kroki, aby wysłać sprzęt do serwisu:

 • Wypełnić poniższy elektroniczny formularz RMA
 • Reklamowany towar należy spakować oraz wysłać wraz z:
  • zapisanym w widocznym miejscu numerem RMA - zostanie on przesłany na adres email podany w formularzu RMA
  • podpisaną kartą gwarancyjną (jeżeli była dołączona do urządzenia)
  • kserokopią dowodu zakupu
 • Towar należy przesłać na adres:
  AutoID Polska S.A.
  ul. Wł. Żeleńskiego 103
  31-353 Kraków
UWAGI:
 • Reklamowany towar przesłany do AutoID bez wypełnionego wcześniej formularza lub z formularzem nie zawierającym wyraźnego opisu usterki nie zostanie przyjęty i zwrócony do Klienta na jego koszt.
 • Reklamowany towar wysyłany jest przez Klienta na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym koszt wysyłki towaru do Klienta ponosi AutoID.
 • Wysłanie towaru do AutoID oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu oraz regulaminu warunków gwarancji.

Prosimy wybrać przedmiot reklamacji:

Sprzęt Oprogramowanie
Warunki gwarancji
 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem firmy AutoID Polska S.A. posiadają gwarancję i reklamacje z nimi związane są realizowane w firmie AutoID Polska S.A.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej i w miejscach wyznaczonych.
 3. W przypadku zamiaru zgłoszenia reklamacji towaru zakupionego w AutoID Polska S.A. należy postąpić zgodnie z regulaminem systemu RMA (nie obowiązuje klientów posiadających indywidualne umowy).
 4. Bieg terminu gwarancji jest liczony od dnia wystawienia Faktury VAT.
 5. Sprzęt przyjmowany do serwisu jest testowany i sprawdzany. Jeżeli sprzęt okaże się sprawny, uznaje się, że reklamacja była nieuzasadniona i Sprzedawca może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprawnego sprzętu
 6. AutoID Polska S.A. zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od zgłoszenia i przesłać odpowiedź dotyczącą wymiany sprzętu lub terminu naprawy gwarancyjnej.
 7. Spółka AutoID Polska S.A. nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią sprzętu.
 8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, które to czynności wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt Użytkownik. Dotyczy to miedzy innymi instalacji sprzętu, jego konserwacji itp.
 9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia w wyniku eksploatacji takich elementów jak: taśma barwiąca, toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.
  Gwarancją nie są objęte również:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i spowodowane tym wady,
  • uszkodzenia i wady które powstały w wyniku używania lub transportowania sprzętu niezgodnie z instrukcją użytkowania, transportu i konserwacji,
  • uszkodzenia i wady które powstały w wyniku niezgodnej z instrukcją instalacji,
  • uszkodzenia i wady które powstały w wyniku samodzielnych, niedozwolonych przeróbek, napraw, zmian konstrukcji dokonywanych przez Użytkownika,
  • towary na których są widoczne uszkodzenia naklejki z numerem seryjnym lub stickerem urządzenia (np. Jeśli numer seryjny jest zamazany lub częściowo uszkodzony).
 10. Gwarancja nie będzie uznana, jeżeli klient zagubi lub zniszczy dokument zakupu, który jest warunkiem koniecznym do uznania roszczeń.
 11. Sprzęt wysyłany w ramach gwarancji do Sprzedawcy winien być dostarczony w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę (folie, styropiany, gąbki itd.).
 12. Wysyłka sprzętu do naprawy gwarancyjnej odbywa się na koszt Klienta. Wysyłka sprzętu z serwisu do Klienta (jeżeli reklamacja została uznana) odbywa się na koszt sprzedawcy.
 13. AutoID Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dane zapisane na nośnikach pamięci zawartych w reklamowanych urządzeniach.